Onderwijs in de praktijk

"Iedereen zijn eigen ritme."

Pedagogisch klimaat

Op de Prins Florisschool dragen we met elkaar zorg voor een omgeving waar de kinderen zich veilig voelen. We gaan daarbij uit van de kerngedachte respect; respect voor jezelf, de ander en de omgeving. Wanneer kinderen zich veilig voelen en zich gerespecteerd weten, zijn zij beter in staat om zich te ontplooien en te ontwikkelen.

Omgaan met elkaar is iets wat kinderen moeten leren. Het gaat niet altijd vanzelf. Tijdens de godsdienstlessen, de Kanjertrainingen en de kringgesprekken wordt hier onder andere aandacht aan besteed. Op deze manier leren de kinderen zichzelf en de anderen kennen en vinden er groepsactiviteiten plaats waarbij kinderen een beroep op elkaar moeten doen en elkaar moeten leren vertrouwen. We werken op deze manier aan een open klassenklimaat.

Kanjertraining

De zorg voor het pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school. Daarom wordt aan alle kinderen de Kanjertraining gegeven. Om deze Kanjertraining te mogen geven, heeft het team een licentie behaald. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De training geeft kinderen handvatten over hoe zij kunnen handelen in verschillende sociale situaties. Tijdens de Kanjertraining worden er met de kinderen speciale afspraken gemaakt:

  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • We lachten elkaar niet uit
  • Je doet niet zielig

Daarnaast wordt de Kanjertraining ook ingezet om pesten bespreekbaar te maken. De methode heeft zowel een preventieve als een actieve aanpak. Wij tolereren niet dat er wordt gepest en zijn er snel bij als dat onverhoopt toch gebeurt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids. Aan het eind van training behalen de kinderen het Kanjerdiploma.

Coöperatief leren

Op school wordt gewerkt vanuit het principe van coöperatief leren, een onderwijsmethode die gebaseerd is op samenwerking. In veel scholen, bedrijven en instellingen moeten mensen met elkaar samenwerken. Dit gaat niet altijd vanzelf, want ook samenwerken moet je leren. Het gaat bij coöperatief leren dan ook om het samenwerken aan een opdracht, maar ook samenwerken waarbij iedereen tot een goed afzonderlijk resultaat komt. We gaan daarbij uit van de volgende principes:

  • Samen kun je iets dat je alleen niet zou kunnen
  • Samen heb je meer resultaat dan alleen

Om te kunnen samenwerken, vindt er communicatie plaats en moet er sprake zijn van een taakverdeling en afspraken. Dit wordt bij coöperatief leren vormgegeven door te werken in teams van ongeveer vier leerlingen. De teamgenoten kennen en accepteren elkaar en geven elkaar steun. Binnen het team vinden er soms individuele opdrachten plaats en opdrachten die door duo’s of het gehele team uitgevoerd moeten worden. De leerkracht gebruikt hiervoor uiteenlopende didactische structuren als werkvorm.

Ieder een eigen ritme

Kinderen zijn in aanleg en de wijze waarop ze leren verschillend, en hebben verschillende capaciteiten. Sommige leerlingen gaan sneller door de lesstof en andere hebben meer tijd nodig. Van de kinderen wordt een zelfstandige werkhouding gevraagd. De leerkracht speelt daarop in door ook met de kinderen in groepjes en individueel te werken via een lesprogramma op maat.

Engels

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen structureel Engels aangeboden. We gaan daarbij uit van het principe van ‘onderdompeling’: de kinderen leren Engels doordat er veel Engels met hen gesproken word. Gedurende de acht jaar basisonderwijs wordt er gewerkt met een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met groep 8. Hiervoor maken we gebruik van de methode Stepping Stones Junior.

Bewegingslessen

Spel- en bewegingsactiviteiten krijgen volop aandacht in alle groepen. Al in groep 1 en 2 zetten de leerkrachten in de gymzaal of het speellokaal wisselende circuitjes uit om te oefenen met kruipen, springen, huppelen, hinkelen, rennen en duikelen. Ook maken de kinderen op een speelse manier kennis met spelregels en vormen van samenspel. Er zijn ook diverse materialen om lekker buiten te spelen. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymlessen van een gymdocent.